ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 

05122557 copy 

 

 

 

 

 

new3.gif - 260 bytes      ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2579) ... อ่านต่อ...

 

new3.gif - 260 bytes    ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองทุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ ... อ่านต่อ...

 

          ขอความร่วมมือ สปก.ปฏฺิบัติต่อผู้สมัครงานและลูกจ้าง โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ... อ่านต่อ...

 

              เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ... อ่านต่อ...

         ข่าว  พ.ร.บ. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ...

                ประกาศ  การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรบหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองทุน ... อ่านต่อ...

                กรมสวัสดิการฯ ส่งแนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ ... อ่านต่อ...

              ประกาศ  ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ... อ่านต่อ...

               เชิญชวนให้สปก.เข้าร่วมงานกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6-19 มีนาคม 2559     suphanburigames.co

         กรมสวัสดิการเปิดโอกาสให้ สปก. เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ... อ่านต่อ... 

               ขอเชิญร่วมการประกวดองค์กร"ดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2559... อ่านต่อ...

 

            ขอความร่วมมือ สปก. ดำเนินมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน สปก ... อ่านต่อ...

 

     พรปีใหม่ 2559... อ่านต่อ...

     ขอความร่วมมือ สปก.ให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ... อ่านต่อ... , ... อ่านต่อ... 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ศาลแรงงานภาค7 จัดโครงการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ ...อ่านต่อ...

      เชิญเข้าร่วมประกวด สปก.ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ...

       ข่าวประชาสัมพันธ์ สสค.สพ. ระดมตรวจความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ... อ่านต่อ...

      -ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ)... อ่านต่อ... 

-    ขอเชิญร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและลดปัญหาการประสบอันตรายในสปก.ขาดกลางและขนาดย่อม ... อ่านต่อ...

 - ข่าวประชาสัมพันธ์ห้ามส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ผู้รับแรงงานไปทำที่บ้าน ... อ่านต่อ...

 -ประกาศ ขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่เดือดร้อนจากอุทกภัย... อ่านต่อ...

-  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การให้ลูกจ้างหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติ...อ่านต่อ...  

-  ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2558...อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์...อ่านต่อ (1),(2)

อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558 (Zero Accident  Campaign 2015)...อ่านต่อ...

-  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ...อ่านต่อ...

แจ้งเตือนเหตุการณ์อัคคีภัย และดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...อ่านต่อ...

-  ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 68/2557 ...อ่านต่อ 1, 2, 3...

-  ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ...อ่านต่อ 1,2.ยื่นแบบ คร.11 ประจำปี 2558

-  ประชาสัมพันธ์ โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ...1,2

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ...ประกาศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 จำนวน 8 หลักสูตร  อ่านต่อ...ข่าว,ใบสมัคร

-  ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน  อ่านต่อ...

-  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี 2557 อ่านต่อ...

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่    8 พฤษภาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านและประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงาน  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.oshthai.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สพ. ศาลากลาง ชั้น 2 จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-535392,035-535694

- ศาลแรงงานภาค 7 จัดโครงการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ภายใต้เขตอำนาจของศาลแรงงานภาค 7 อ่านต่อ...

แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ดาวน์โหลดแบบ คร.11 

-  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การรายงานแบบ คร 11  ผ่าน e-Service  อ่านต่อ...

ข่าวพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานประเดิม

   4 หลักสูตรใหม่  อ่านต่อ...  ข่าว,ใบสมัคร


- ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท .

 banner

 
PDF พิมพ์ อีเมล
กิจกรรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 1-1

   new3  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมเอนกประสงค์  เทศบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 30  ตุลาคม  2558 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีนางรุ้งทอง สมบัติเจริญ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวบังอร วิรักสยาม นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย

 2-2

 

3-34-4

 

1-1-1

   ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรเทโว 

ณ วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนางอรัชพร  เทพวัลย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีตักบาตรเทโวดังกล่าวฯ

 

2-2-2

3-3-34-4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   นายพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและลดปัญหาการประสบอันตรายในสปก.ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนางอรัชพร เทพวัลย์     สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน

2

 

34

 

 

009

       นางอรัชพร  เทพวัลย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวดสุพรรณบุรี ในวันที่  23  ตุลาคม  2558

 

 

018

   010

 

   017


             

 

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางชั้น 2 ถนน สุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบล สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 035-535392 , 035-535694
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน . http://suphanburi.labour.go.th.

 
director.jpg

suphanburi@labour.mail.go.th

สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

1546.jpg

แบบสำรวจ

คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์เรา