นายครรชิต มโนวรากูร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

107496
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
64
300
106555
1579
4642
107496

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-13 04:39

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวปฏิบัติการหักค่าจ้างตามม.76(3) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 เพื่อหารือ และศึกษาแนวปฏิบัติ กรณีการหักค่าจ้างตามมา

Post by Suphanburi
on 29 กันยายน 2563
ฮิต: 30

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวปฏิบัติการหักค่าจ้างตามม.76(3) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 เพื่อหารือ และศึกษาแนวปฏิบัติ กรณีการหักค่าจ้างตามมาตรา 76 (3) หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ครั้งที่ 3

Post by Suphanburi
on 29 กันยายน 2563
ฮิต: 71

 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนในข้อเสนอฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 9/2563

Post by Suphanburi
on 29 กันยายน 2563
ฮิต: 76

 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 9/2563 เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี 2562-2566 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ประจำปี 2564 รวมถึงการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ...โดยมี ผู้บริหารกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 2
 

กสร. มอบรางวัล Thailand Management Excellence Award 2020 แก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Post by Suphanburi
on 29 กันยายน 2563
ฮิต: 76

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Management Excellence Award 2020 ให้แก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี ร่วมมอบรางวัล การมอบรางวัลดังกล่าว เป็นการมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และรางวัลเกียรติยศสำหรับสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวม 194 รางวัล ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหาร กสร. นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง จำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน
 

กสร.จัดอบรมเตรียมความพร้อมกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่

Post by Suphanburi
on 29 กันยายน 2563
ฮิต: 70

วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ปรับเป็นระดับอำนวยการสูง 18 จังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระดับอำนวยการต้นพร้อมเจ้าหน้าที่ 12 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่1-5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 65 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพงานเพื่อขอกำหนดเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของกรม ให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมเป็นกลไกในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป