การประชุม
 
นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

197537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
205
324
1927
191586
205
16021
197537

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-01 12:13

อํานาจหน้าที่

Post on 18 มิถุนายน 2563
by Suphanburi
ฮิต: 1085

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 17 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้บริการงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย